NHẬP KHẨU MÁY MÓC CŨ VẪN TIẾN HÀNH THEO THÔNG TƯ 23        Hiện nay có rất nhiều bạn thắc mắc vì theo Khoản 6 Điều 72 Nghị Định số 69/2018/NĐ-CP thì Thông tư 23/2015/TT-BKHCN đã hết hiệu lực vào ngày 31/12/2018 và chưa thấy công văn hay hướng dẩn cụ thể. Nhiều bạn không biết mặt hàng máy móc cũ có còn được phép nhập khẩu về Việt Nam hay không, mình cập nhật được công văn này nên úp lên cho mọi người xem cho đỡ hoang mang hehe…

máy móc cũ nhập theo thông tư 23

Theo công công văn 367/TCHQ-GSQL ngày 15/01/2019 thì máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng vẫn sẽ được tiếp tục thực hiện theo thông tư 23/BKHCN cho đến khi có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ. (điều này được quy định rõ tại điểm 8 Nghị quyết số 162/NĐ-CP: HỘI NGHỊ CHÍNH PHỦ VỚI ĐỊA PHƯƠNG VÀ PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 12 NĂM 2018).

*****P/S: Nói tóm lại, nhập khẩu máy móc vẫn làm theo Thông tư 23/BKHCN cho đến khi có quyết định mới của Thủ tướng Chính phủ.

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: 367/TCHQ-GSQLV/v thời hạn thực hiện quy định NK máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến thời hạn thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, ngày 31/12/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 162/NQ-CP về Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018; tại điểm 8 Nghị quyết số 162/NQ-CP nêu rõ: “Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng quy định Khoản 6 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cho đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung này có hiệu lực thi hành. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ khẩn trương hoàn thiện dự thảo Quyết định để trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành“.
Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ nội dung Nghị quyết nêu trên để giải quyết thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo đúng   quy định.
Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

Nơi nhận:– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– Các Vụ, Cục: PC, QLRR, ĐTCBL, KTSTQ (để th/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGMai Xuân Thành
*******************************
Nguồn: Mr. Khắc – 0949.63.53.89 (zalo)
Mail: sales4@antshipping.com.vn 

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *