BỘ CÔNG AN
——-
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————
Số: 4513/QĐ-BCA-V03
Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN
Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;
Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp tại Công văn số 2120/V03-P7 ngày 14 tháng 8 năm 2018,


QUY
ẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu và đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Căn cứ Phương án cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu và đơn giản hoá, cắt giảm điều kiện kinh doanh thuộc trách nhiệm của Bộ Công an nêu trên, các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức triển khai soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật hoặc nghiên cứu, kiến nghị, trình cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật bằng hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản theo quy trình, thủ tục rút gọn.
Trong quá trình soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, các đơn vị cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của cá nhân, tổ chức có liên quan để đảm bảo việc cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hoá xuất, nhập khẩu và cắt giảm, đơn giản hóa quy định về đầu tư, kinh doanh không làm phát sinh thêm các điều kiện khác.
Điều 4. Thủ trưởng các Cục, đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Văn phòng Chính phủ (để theo dõi);
– Các đồng chí Thứ trưởng; 
– Như Điều 4 (để thực hiện);
– Cổng thông tin điện tử Bộ Công an (để công bố);
– Lưu: VT, V03.
BỘ TRƯỞNG
Thượng tướng Tô Lâm
Danh mục thiêt bị phòng cháy, chữa cháy
PHỤ LỤC I:
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ THUỘC LĨNH VỰC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY LOẠI BỎ KHỎI DANH MỤC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
1. Các loại máy bơm chữa cháy: máy bơm khiêng tay, máy bơm rơmoóc, máy bơm nổi.
2. Phương tiện chữa cháy thông dụng:
– Các loại vòi, ống hút chữa cháy;
– Các loại lăng chữa cháy;
– Các loại đầu nối, ba chạc, hai chạc chữa cháy, Ezectơ;
– Các loại trụ nước, cột lấy nước chữa cháy;
– Các loại thang chữa cháy;
3. Các loại bột, khí chữa cháy, chất tạo bọt chữa cháy.
4. Vật liệu và chất chống cháy:
– Sơn chống cháy;
– Vật liệu chống cháy;
– Chất ngâm tẩm chống cháy.
5. Trang phục chữa cháy: Quần, áo, mũ, ủng, găng tay, kính, thắt lưng, khẩu trang chữa cháy; ủng và găng tay cách điện; quần, áo, mũ, ủng, găng tay chống hóa chất, chống phóng xạ, quần áo cách nhiệt.
6. Phương tiện cứu người: Dây, đệm và ống cứu người.
7. Các hệ thống báo cháy và chữa cháy:
– Hệ thống chữa cháy tự động, bán tự động (bằng khí, nước, bột, bọt);
– Hệ thống chữa cháy vách tường.
Tổng số: 48 loại sản phẩm, hàng hoá.
PHỤ LỤC II:
DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HOÁ THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ LOẠI BỎ KHỎI DANH MỤC KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH
1. Các loại dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại.
2. Áo giáp các loại.
3. Lá chắn các loại.
4. Mũ bảo hiểm dùng cho lực lượng Cảnh sát.
5. Các loại chất nổ, vật liệu nổ (kíp nổ, dây cháy chậm…) thuộc phạm vi quản lý, sử dụng của Bộ Công an
6. Các loại súng săn, vũ khí thể thao, vũ khí thô sơ.
7. Các loại súng dùng để bắn đạn điện./.
Tổng số: 12 loại sản phẩm, hàng hoá.
Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *