DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN (TT08/2019/TT-BCA)

    Đến ngày 10/02/2019 thì thông tư 08/2019/TT-BCA chính thức có hiệu lực và thay thế cho thông tư 14/2012/TT-BCA ngày 20/03/2012. Theo Thông tư mới này thì các mặt hàng có khả năng gây mấy an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của BCA sẽ không còn phải kiểm tra trước thông quan nữa.
Theo đó thì các mặt hàng bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc không còn phải kiểm tra chất lượng trước thông quan nữa hehehe…

SẢN PHẨM, HÀNG HÓA CÓ KHẢ NĂNG GÂY MẤT AN TOÀN THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CỦA BỘ CÔNG AN

(Kèm theo Thông tư số 08/2019/TT-BCA, ngày 26 tháng 3 năm 2019)

STT
Tên sản phẩm, hàng hóa
Tiêu chuẩn/ Quy chuẩn
Biện pháp quản lý đốvới hàng hóa nhập khu
1
Súng bắn lưới
TCVN-AN: 133:2018
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

2
Súng điện đa năng (điện tử, đạn điện,…)
TCVN-AN: 112:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
3
Đạn cao su 9,5 mm
TCVN-AN: 100:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
4
Lu đạn khói
TCVN-AN: 110:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
5

Lựu đạn khói cay
TCVN-AN: 111:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
6
Quả khói
TCVN-AN: 113:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
7
Quả rít khói màu
TCVN-AN: 114:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
8
Quả cay khói nổ

TCVN-AN: 115:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
9
Quả nổ nghiệp vụ
TCVN-AN: 116:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
10
Dùi cui điện
TCVN-AN: 082:2016
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
11
Gậy chỉ huy giao thông
TCVN-AN: 074:2016

Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
12
Bình xịt cay OC
TCVN-AN: 121:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
13
nh xịt cay PAVA
TCVN-AN: 122:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
14
Bình xịt bột cay CS dạng rắn – khí
TCVN-AN 129:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thôn
g quan
15
Bình xịt hơi cay CS cầm tay dạng lỏng – khí
TCVN-AN: 083:2016
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
18
Dung dịch chất cay dùng cho xe chống bạo loạn
TCVN-AN: 123:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
19
Dung dịch chất đánh dấu dùng cho xe chống bạo loạn
TCVN-AN: 124:2017
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

20
Lá chắn điện
TCVN-AN: 073:2016
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
21
Áo giáp chống đạn cp III
TCVN-AN: 077:2016
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
22
Áo phao chống đạn cấp I, cấp II và cấp III
TCVN-AN: 078:2016
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
23

Áo giáp chống đâm
TCVN-AN: 071:2016
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
24
Bình chữa cháy tự động kích hoạt: bình bột loại treo
TCVN12314:2018
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
25
Bình chữa cháy xách tay
TCVN 7026:2013 (ISO 7165:2009)
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
26
Bình chữa cháy có bánh xe

TCVN 7027:2013 (ISO 11601:2008)
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
27
Súng phóng quả nổ
TCCS-AN: 03:2018
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
28
Lựu đạn khói cay đa năng
TCCS-AN: 05:2018
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
29
Lựu đạn khói màu đa năng
TCCS-AN: 06:2
018
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
30
Hộp phát khói
TCCS-AN: 08:2018
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan
31
Mặt nạ phòng độc
TCCS-AN: 09:2018
Không thực hiện kiểm tra trước thông quan

Trích TT08/2019/TT-BCA.

Liên quan:

THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU THIẾT BỊ CHỮA CHÁY
THỦ TỤC HẢI QUAN NHẬP KHẨU HÓA CHẤT

Similar Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *